Ngô Nhân Dụng xuyên tạc lịch sử

Cứ đến những dịp kỷ niệm các ngày lễ lỡn của đất nước, của dân tộc Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại ra sức chống phá. Chúng tung nhiều bài viết, video clip có nội dung xấu độc, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ nhân phẩm, danh dự, sự nghiệp các lão thành cách mạng, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam… Gần đây, trên trang “voatiengviet” có bài viết “Lịch sử sẽ viết gì về ngày 30 tháng 4” của Bút danh Ngô Nhân Dụng. Bài viết cho rằng: “Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày chấm dứt cuộc nội chiến…” và rằng “chỉ là một đoạn trong cuộc tranh chấp lâu dài giữa hai chủ trương lập quốc sau khi thoát nạn thực dân”… Đây là luận điệu thể hiện rõ tính thù địch, cố tình xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta; phủ nhận ý nghĩa to lớn, dấu mốc lịch sử vàng son – Ngày 30/4/1975, Ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối.…

Read more