Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng ChatGPT để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước

ChatGPT đang là hiện tượng công nghệ được nhiều người nhắc đến vì các giá trị tích cực. Tuy nhiên, ngoài những tác động tích cực mà ChatGPT mang lại, đây cũng chính là mảnh đất màu mỡ được các tổ chức, đối tượng phản động lợi dụng để xuyên tạc, chống phá Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Đây là thủ đoạn mới rất nguy hiểm, cần sớm nhận diện và đấu tranh loại bỏ.

Mặt trái của chatGPT – mảnh đất màu mỡ để các tổ chức, cá nhân  phản động khai thác chống phá Đảng và Nhà nước

Sau hơn năm tháng vận hành, dù là một phần mềm công nghệ có nhiều ưu điểm vượt trội hơn các phần mềm trước đó song ChatGPT đã bộc lộ những hạn chế, bất cập. Có thể nói, hạn chế lớn nhất của chatGPT đó là nội dung các câu trả lời có độ chính xác không đồng đều về dữ kiện thực tế.…

Read more