LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA LÝ TRẦN

Trên trang “Doithoaionline”, Lý Trần phát tán luận điệu: “Trong xã hội cộng sản hiện nay, ông Hồ đã bị biến thành cái bung xung cho bộ máy cai trị kiếm chác cả quyền lực lẫn tiền của…Những kẻ rao giảng đạo đức Hồ Chí Minh sử dụng cái bung xung ấy để che đậy cho những hành vi trộm cắp chứ không hề quý trọng gì ông Hồ ”. Phải khẳng định, đây là luận điệu hết sức phản động, nhằm xuyên tạc, quy chụp một số hiện tượng sai trái trong xã hội với hình tượng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Cần thấy rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.…

Read more