Phòng chống tham nhũng là sự nghiệp của toàn dân

Vừa qua, trên trang “Vietnamthoibao” Phạm Đình Bá có bài viết: “Ông Trọng ơi, nhân quyền và đa đảng sẽ giải quyết tham nhũng”, cho rằng tự do báo chí và chế độ đa đảng sẽ giải quyết tham nhũng ở Việt Nam. Thực tế, Phạm Đình Bá đang xuyên tạc tình hình chống tham nhũng ở Việt Nam.

Thứ nhất, lịch sử hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc khỏi ách xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975) bên cạnh Đảng Cộng sản Việt Nam còn có các Đảng phái khác. Năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản, còn có hai đảng khác là Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội. Tuy nhiên, về thực chất lãnh đạo cách mạng Việt Nam vẫn chỉ có Đảng Cộng sản, còn hai đảng Việt Quốc và Việt Cách “theo đuôi Tưởng” không hề đứng về lợi ích dân tộc.…

Read more