BÁO CHÍ LÀ DIỄN ĐÀN CỦA NHÂN DÂN

Tự do báo chí ở Việt Nam đã được thể hiện nhất quán trong cương lĩnh, văn kiện, nghị quyết của Đảng, được hiến định trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật; trở thành nhân tố quan trọng, góp phần quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Song, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc sự thật này. Trên “rfavietnam” có bài viết: “Tự do báo chí toàn cầu: Việt Nam tụt bốn bậc xuống nhóm ba quốc gia cuối tháng”, cho rằng, việc RSF một tổ chức phi chính phủ về phóng viên không biên giới xếp Việt Nam đứng thứ 178/180 quốc gia về tự do báo chí năm 2023 là vì ở Việt Nam báo chí bị đàn áp và các nhà báo tự do thường xuyên bị cầm tù.…

Read more