Nguyễn Đình Cống ngày càng chìm sâu trong con đường tối

Mới đây, Nguyễn Đình Cống có một bài viết trên mạng xã hội với tựa đề: Cần hiểu đúng “Bản chất của Văn hóa”. Xuyên chuỗi ý đồ trong bài viết của y là hành động cố tình cắt xén, duy diễn xuyên tạc hòng phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, từ đó phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng. Song, những vấn đề được Cống đưa ra trong bài viết đều là những sai lầm cả về nhận thức và thực tiễn.

Nguyễn Đình Cống đưa ra luận điệu cho rằng: Chủ nghĩa Mác – Lê chứa nhiều yếu tố phản lại văn hóa nhân loại. Đây là sự sai lầm cả về quan điểm và phương pháp, lịch sử và lôgic. Sự sai lầm của Nguyễn Đình Cống có nguyên nhân gốc từ trong nhận thức và thái độ, hành động cố tình phủ nhận, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng.…

Read more