Việt Nam – Biểu tượng của hòa bình, hữu nghị và tinh thần chiến thắng đói nghèo trong thế kỷ XXI

Dưới chiêu bài dân chủ, các thế lực thù địch không ngừng đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Bài viết “Trì hoãn dân chủ hoá đất nước: Thêm một tội ác của Đảng CSVN”, đăng trên “Baoquocdan. org” của bút danh Quê Hương là điển hình cho sự xuyên tạc, bịa đặt này:

1. Trên thực tế, dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây là bản chất của chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Nội dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Hiến pháp năm 2013 quy định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.…

Read more