Thực hiện quyền con người là mục tiêu của chế độ xã hội chủ nghĩa

Dưới chiêu bài dân chủ và nhân quyền, các thế lực thù địch tiếp tục tuyên truyền luận điệu sai trái, vu cáo, xuyên tạc, nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trên Bloger của “Thongluanrdp. org”, Phạm Trần có bài viết: “Ở Việt Nam có quyền con người không?”, Y cho rằng dưới sự cai trị của độc tài cộng sản người dân Việt Nam mất hết quyền con người. Thực tế, Phạm Trần đang cố tình xuyên tạc quyền con người ở Việt Nam.

1. Văn phòng Cao ủy Liên hiệp quốc khẳng định, quyền con người là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những tự do cơ bản của con người.…

Read more