Không thể xuyên tạc tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Trên trang “Baotiengdan”, Trần Ngọc Vương đã đăng tải bài viết: “Về Cách mạng Tháng Mười Nga”, trong đó y đã xuyên tạc về tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, cũng như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bài viết cho rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 luôn bị lịch sử “nguyền rủa”, bởi “nó là tội ác, mở đầu cho nhiều tội ác hệ quả diễn ra trên quy mô thế giới”. Chính vì thế sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là tất yếu. Y còn phủ nhận giá trị, cái gốc nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin khi cho rằng, chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Trung Quốc, Việt Nam… hiện nay là chủ nghĩa tư bản, chẳng liên quan gì đến chủ nghĩa Mác – Lênin hay chủ nghĩa xã hội cả.…

Read more