Sự giàu trí tưởng tượng của Lê Học Lãnh Vân

Đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện mục đích chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng vấn đề dân chủ và nhân quyền, vu cáo Việt Nam kỳ thị dân tộc, xuyên tạc, bôi nhọ đường lối chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước ta, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc. Mới đây, với bài viết “Bao dung, thù hận và hòa bình” đăng trên trang “Boxitvn”, Lê Học Lãnh Vân đã “giàu trí tưởng tượng” đưa ra những luận điệu vu cáo Việt Nam thực hiện chính sách kỳ thị dân tộc.

Với tâm địa thù hằn, kỳ thị dân tộc, Lê Học Lãnh Vân đã cho rằng: “Nói Việt Nam không có nạn kỳ thị dân sắc tộc là mơ ước thì đúng”, “còn lâu lắm, rất lâu, mới có được một sự bình đẳng, một mối quan hệ anh em thân ái một nhà trong đại gia đình dân tộc Việt Nam”, Việt Nam đang thực hiện chính sách “xua đuổi, cướp đất” của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, “làm cho người thiểu số đã chạy vào đến tận đáy rừng”; người Việt thì giàu “xênh xang còn người thiểu số thì bói không ra”.…

Read more