KẺ PHẢN VĂN HÓA PHẠM QUÝ THỌ!

Những luận điệu trong bài viết: “Đảng với chính sách “bảo tồn văn hóa” để củng cố quyền lãnh đạo” của Phạm Quý Thọ đăng tải trên trang Facebook: Đài Á Châu tự do đã thể hiện Y đích thực là kẻ phản văn hóa! Thực chất của bài viết nhằm lợi dụng việc bảo tồn văn hóa để xuyên tạc, nói xấu sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa, bởi vậy, cần đấu tranh và khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa là tất yếu. Văn hóa thường ở dạng tiềm ẩn, bởi vậy, đòi hỏi nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước để kích hoạt sức mạnh những giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp đang còn tiềm ẩn trong mỗi con người, khơi thức tình yêu thương và ý thức về trách nhiệm với cuộc sống, xã hội, làm cho con người hành động một cách tự giác, tự nguyện, thậm chí hy sinh bản thân cho mục đích cao đẹp; chuyển hóa giá trị văn hóa thành sức mạnh vật chất, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.…

Read more