Sự kém hiểu biết về văn hóa của Trần Văn Giang

Hiện nay, khi bàn đến vấn đề văn hóa thì có hàng trăm khái niệm khác nhau về văn hóa. Nhưng tựu chung lại, nghĩa rộng nhất của văn hóa là toàn bộ tri thức, hiểu biết, quan niệm của nhân loại về thế giới khách quan (bao gồm tự nhiên, xã hội và con người). Theo nghĩa hẹp nhất, văn hóa là phong tục, hành vi, thói quen sinh hoạt của cá nhân con người và cộng đồng. Văn hóa là bản sắc “mẫu gen” gốc của dân tộc, là tiêu chí đặc thù phân biệt dân tộc này với các dân tộc khác. Vậy mà trong bài viết “Văn hóa là gì” của Trần Văn Giang đăng trên “bbctiengviet”, lại có những lời lẽ hồ đồ, bình luận thô tục về văn hóa, và có thể khẳng định rằng Trần Văn Giang không hiểu gì về văn hóa.

Read more