Cảnh giác với luận điệu phi khoa học, vô căn cứ của Phạm Trần

Mới đây, trên trang mạng “Quyenduocbiet”, Phạm Trần đã đăng bài viết “ Tại sao phải Xã Hội Chủ Nghĩa”. Với luận điệu hết sức phản động, phi khoa học, mang tính áp đặt không có cơ sở lý luận và thực tiễn, y cho rằng: “tại sao? Đảng Cộng sản Việt Nam phải “kiên định Chủ nghĩa xã hội” trên nền tảng Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mới xây dựng được đất nước phồn vinh”; hay “nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam theo các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, không còn phù hợp với tình hình của xã hội Việt Nam, xu hướng của thời đại”. Y còn quy chụp rằng “Đảng có nhiều sai lầm trong quá khứ, và dù quá khứ có làm được một số việc thì bây giờ chuyển sang thời kỳ mới, Đảng “đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng để lãnh đạo khiến đất nước ngày càng yếu thế và lạc hậu so với các nước trên thế giới”.

Read more