LẠI CÁI TRÒ “VẼ RẮN THÊM CHÂN” CỦA ĐÀO TĂNG DỰC

Xuyên tạc, vu khống, bịa đặt, bôi đen lịch sử là những thủ đoạn hết sức thâm độc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, hướng lái cách mạng Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Và cũng với chiêu trò đó, mới đây trên trang “Quyenduocbiet” đã đăng tải những luận điệu xuyên tạc, vu khống của Đào Tăng Dực trong cái gọi là “Tương quan giữa Hiến pháp năm 2013 và sự suy thoái của kinh tế quốc gia”. Với những lời lẽ rất xảo trá, y đã cố tình “vẽ rắn thêm chân” nhằm xuyên tạc những thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; đánh lừa dư luận, nhằm làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.…

Read more