Vạch trần luận điệu chống phá cách mạng việt nam của Lê Quốc Quân

Gần đây, trên trang “Voatiengviet”, bút danh Lê Quốc Quân có các bài viết chống phá Đảng, Nhà nước và Hiến pháp Việt Nam. Đơn cử, trong bài viết “Bàn thêm về ‘mô hình Đảng trị’ hiện nay”, Lê Quốc Quân đưa ra những thông tin sai lệch, xuyên tạc Đảng làm ra luật pháp, thực hiện luật pháp và Đảng giải thích luật pháp… Sau đó Đảng chỉ đạo cho các đại biểu Quốc hội ban hành pháp luật để cai trị dân chúng”. Luận điệu sai trái này của Lê Quốc Quân cần phải được vạch trần và đấu tranh bác bỏ.

1. Mỗi quốc gia đều có thể chế chính trị riêng, thể chế chính trị ở Việt Nam là thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.…

Read more