BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ CẤP CAO CỦA ĐẢNG NHÀ NƯỚC TA

Gần đây, nhân sự kiện Quốc Hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng, các phần tử cơ hội chính trị đã phát tán nhiều bài viết với luận điệu xuyên tạc nhằm kích động dư luận hòng làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trong bài viết phản ứng của người dân trước chuyện lãnh đạo mất ghế, chúng cho rằng: việc bầu Chủ tịch Nước của Quốc hội Việt Nam là không dân chủ, nên người dân “xa lánh” và cảm thấy“nhàm chán”. Song thực tiễn đã bác bỏ những luận điệu xảo trá, phản động đó.

Điều 87, Hiến pháp 2013 của Việt Nam quy định: “Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội”. Thực thi Hiến pháp, ngày 2/3/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về việc bầu Chủ tịch Nước, nhiệm kỳ 2021-2026.…

Read more