Nông Văn Tiềm – Kẻ ba hoa về nhân sự ở thượng tầng

Lợi dụng việc Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV họp chuẩn bị các nội dung quan trọng cho công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn Đảng khóa XIV và việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước, cho thôi làm đại biểu quốc hội đối với ông Võ Văn Thưởng. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước lập tức mượn cớ “nhào nặn”, “suy diễn” chĩa mũi nhọn công kích vào công tác phòng, chống tham nhũng và công tác nhân sự cấp cao của Đảng ta.…

Read more