ĐẤU TRANH BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN Ở NƯỚC TA

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân; cán bộ, công chức phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân…

Vậy mà, các thế lực thù địch vẫn ra sức xuyên tạc, đưa ra nhiều luận điệu sai trái, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước ta. Trên trang phản động của RFA một số phần tử phản động cố ý xuyên tạc, cho rằng: “Ý kiến của nhân dân trong mọi trường hợp đều không được lắng nghe”; và kích động: “Nếu ai nói gì trái ý người có chức quyền có thể bị trả thù, trù dập…”.…

Read more