CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TOÀN ĐẢNG VÀ TỪNG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Tham nhũng được xác định là một trong những nguy cơ, thách thức đe dọa đến vị thế, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Do đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn có thái độ kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng như các tệ nạn và tiêu cực xã hội khác. Gần đây, nhất là từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban đã nêu cao trách nhiệm, tích cực, khẩn trương, quyết liệt trong triển khai phòng, chống tham nhũng. Nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ; tiến độ thanh tra, xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được đẩy nhanh, góp phần tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Read more