CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA ĐÀO TĂNG DỰC

Thời gian gầy đây, trên nhiều diễn đàn phản động đã đồng loạt phát tán bài viết Sách lược cải tổ hệ thống quân đội (The Armed Forces) của Đào Tăng Dực. Bài viết có nội dung xuyên tạc mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, kêu gọi “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là những luận điệu nguy hiểm, trực tiếp chống phá việc thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại của Đảng, Nhà nước ta.

Thứ nhất, Đào Tăng Dực lớn tiếng cho rằng: công an giữ một vai trò vượt trội quân đội trong hệ thống quyền lực đảng CSVN. Luận điệu này xuất phát từ góc nhìn thiển cận, phân tích một cách vô căn cứ của Đào Tăng Dực về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI “BẪY TRUYỀN THÔNG” CỦA RFA

Xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam (chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) là mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của các thế lực thù địch. Mới đây, trên trang Facebook: Đài Á Châu tự do (RFA) đã đăng bài viết với tiêu đề: “Vận dụng tư tưởng Lênin, hay nhìn đâu cũng thấy thù địch có còn phù hợp. Nội dung của bài viết nhằm xuyên tạc bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận vai trò lãnh đạo, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. RFA cho rằng “vận dụng tư tưởng Mác – Lênin trong công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù định của Việt nam hiện nay không còn phù hợp.

Đây là nhận định phản động, phản khoa học, phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU “CHÍNH TRỊ VIỆT NAM XÁO ĐỘNG”?

Vừa qua trên trang mạng “Bbctiengviet” đăng bài viết: “chính trị Việt Nam xáo động”, với luận điệu hết sức phản động, nhận xét mang tính hồ đồ, chủ quan, áp đặt, khi cho rằng: “chiến dịch “đốt lò” của Việt Nam không giải quyết được cốt lõi vấn đề”, “nỗ lực chống tham nhũng đang gây ra tình trạng tê liệt chính trị” “chỉ có thay đổi hệ thống chính trị mới giải quyết hiệu quả được nạn tham nhũng”… Đây là những luận điệu sai trái, lạc lõng, mục đích nhằm phủ nhận thành tựu trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng, thay đổi hệ thống chính trị của Việt Nam.

1. Khẳng định rằng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay được xem là vấn đề “nóng”, đã “trở thành xu thế không thể đảo ngược, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao, bạn bè quốc tế ghi nhận”.…

Read more

Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc Phiên đối thoại về Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc

Một trong những âm mưu thâm độc và xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động là dưới chiêu bài bảo vệ “dân chủ”, “nhân quyền”, để lôi kéo, kích động quần chúng đòi tự do, dân chủ, nhân quyền theo tiêu chí phương Tây, tiến tới phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện mưu đồ thâm hiểm đó, ngày 11/5/2024, trên trang blog Đài Á Châu Tự Do (RFA) tán phát bài “Hơn 300 khuyến nghị cho Việt Nam tại Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc”, nội dung xuyên tạc Phiên đối thoại về Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc; phủ nhận giá trị tự do, dân chủ ở Việt Nam; vu cáo chính quyền “vi phạm” nhân quyền trên nhiều lĩnh vực; “khuyến nghị” Việt Nam “cần tu chỉnh” Điều 4 trong Hiến pháp năm 2013 về “độc quyền” lãnh đạo của Đảng.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9, KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

Sau 03 ngày (từ 16-18/5/2024) làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại Hội nghị này, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Lợi dụng sự kiện này, trên các diễn đàn phản động xuất hiện nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc về chương trình làm việc, nội dung, kết quả của Hội nghị. Bài viết Trung ương 9: Bước ngoặt hay ngõ cụt? của Hoàng Trường là một điển hình. Với góc nhìn hạn hẹp và mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước, y cho rằng Hội nghị Trung ương 9 là cuộc “chạy ma-ra-tông” giữa các phe phái, là cuộc “đảo lại quân cờ” của Tổng bí thư… Những luận điệu xuyên tạc này đang tạo ra những luồng dư luận xấu, phá vỡ sự đồng thuận xã hội, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện những nội dung đã được Trung ương quyết nghị.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU KÍCH ĐỘNG, CHIA RẼ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI VỚI TỔ QUỐC

Vừa qua trên trang “Radiodlsn”, có bài “Nói với Người CS: Đặc tính đa dạng của Cộng đồng VN Hải Ngoại” của Hoàn Ân và Tiến Văn. Trong đó đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài; kích động chống phá, gây chia rẽ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc. Xuất phát từ tư tưởng thù địch lòng hận thù mà xuyên tạc bản chất, ý nghĩa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về đại đoàn kết toàn dân tộc, xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam, luôn là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.…

Read more

TỰ DO NGÔN LUẬN PHẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LÀ HOÀN TOÀN ĐÚNG ĐẮN

Gần đây, trên mạng “Vietnamthoibao” phát tán bài viết của Hoài Nguyễn với tựa đề: “Tự do ngôn luận ở Việt Nam”. Bài viết cho rằng Việt Nam “đã đặt ra các rào cản kỹ thuật trong việc thực hiện quyền tự do ngôn luận” – Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, sự cố tình xuyên tạc, bóp méo về quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam, bởi lẽ:

Thứ nhất, quyền tự do ngôn luận không phải là quyền tự do tuyệt đối.

Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến” (Điều 19) và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966: “Mọi người có quyền tự do ngôn luận” (Điều 19).…

Read more

CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ VỀ XÂY DỰNG Ý THỨC XÃ HỘI MỚI Ở VIỆT NAM

Ý thức xã hội là một bộ phận quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc. Tuy nhiên, mượn cớ “quan tâm”, “phản biện” nhiều kẻ cơ hội, thù địch đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và lợi ích của nhân dân ta. Chúng thường xuyên tung những bài viết xuyên tạc về chủ trương, chính sách của Đảng, đơn cử như bài viết “Đảng Cộng sản Việt Nam có ý thức xã hội gì ?” của đối tượng Phạm Trần đăng tại trên trang thongluan-rdp.org. Bài viết đã xuyên tạc, phủ nhận tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta. Chẳng hạn như: “chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh không thể cấu thành “ý thức xã hội mới” cho Việt Nam, chúng là xiềng xích kéo dân tộc và đất nước xuống tận đáy của tụt hậu và thua kém”… Phải khẳng định rằng, những kẻ ở bên kia bán cầu không ngừng tung ra những bài viết xuyên tạc về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam lại không có kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, đặc biệt là những kiến thức cơ bản về học thuyết Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.…

Read more

ĐẤU TRANH BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA CỦA “NGUYỄN GIA KIỂNG”

Cương lĩnh 2011 xác định: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Vậy mà, trên trang “Thongluan-rdp” kẻ tự xưng Nguyễn Gia Kiểng lợi dụng tự do, dân chủ để chống phá Đảng và Nhà nước ta.…

Read more