Cảnh giác với âm mưu xuyên tạc chính sách kinh tế tại Việt Nam

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được Đảng ta xác định là mô hình tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Mượn cớ “ sự quan tâm”, “phản biện xã hội” nhiều kẻ cơ hội, thù địch đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Chúng thường xuyên tạc về tình hình kinh tế ở Việt Nam, bài viết “Thành quả của chính sách “Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa” của Nguyễn Văn Chử đăng trên “doithoaionline” gần đây cho thấy sự trơ trẽn, lố bịch của một kẻ thù địch với giọng điệu hằn học, thù địch, chống phá nước nhà. Bbài viết đã xuyên tạc trắng trợn nền kinh tế tại Việt Nam như “tài nguyên quốc gia qua chính sách công hữu đã bị cạn kiệt”, “tham nhũng, bất công xã hội đầy rẫy và khủng khiếp”… Qua đó, cho thấy tính chất nguy hiểm trong âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.…

Read more