Không thể xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Với chủ trương, chính sách đúng đắn, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài của nước ta đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, vẫn còn những tiếng nói lạc điệu, cố tình phớt lờ thực tế đó, ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ trương, đường lối của Đảng, cũng như kết quả về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Trong bài viết “Nghị quyết 36 về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, một mốc son trong đời công tác của tôi” đăng trên các trang mạng xã hội, Nguyễn Đình Bin đã đưa ra những quan điểm phiến diện, không khách quan, phủ nhận thành tựu trong hòa hợp, đoàn kết dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng khi cho rằng “đất nước ta chưa hòa giải, hòa hợp được dân tộc”, “nguyên nhân của những hạn chế đó..…

Read more