PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa quyết định đối với việc ký kết Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương; cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. 70 năm đã trôi qua, sự thật lịch sử vẫn luôn được nhân dân ta trân trọng, gìn giữ và được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, những ngày qua trên internet và một số trang mạng xã hội xuất hiện một số bài viết của các đối tượng thù địch, chống phá, chúng rêu rao rằng: Chiến thắng Điện Biên Phủ chỉ là sự “tung hô của truyền thông cộng sản”, “không có gì đáng bàn về nghệ thuật quân sự”… Đây là những luận điệu không mới về thủ đoạn, nhưng hết sức thâm độc với mục đích gieo rắc sự hoài nghi, nhằm làm giảm uy tín, vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của Quân đội.…

Read more