VẠCH TRẦN BẢN CHẤT LỢI DỤNG DÂN CHỦ ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, đưa giang sơn thu về một mối. Vậy mà, các thế lực thù địch vẫn cố tình xuyên tạc, truyền bá những tư tưởng hận thù, chống phá cách mạng Việt Nam. Điển hình như: trang Facebook: những người cầm bút can đảm, tác giả Vũ Hoàng Anh đăng tải bài viết “nhìn lại cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam”. Nội dung bài viết kêu gọi tập hợp lực lượng đòi Việt Nam phải thực thi thứ “dân chủ” của họ đặt ra. Nhằm cổ súy các phần tử cơ hội, bất mãn, các đối tượng chống đối chế độ lợi dụng dân chủ để tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.…

Read more