CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA ĐẢNG

Mới đây, trên một số trang mạng phản động, Đào Tăng Dực tiếp tục tung tin vu cáo, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chia rẽ tình đoàn kết, phối hợp chiến đấu giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Y cho rằng tình trạng công tác cán bộ ở Công an nhân dân làm “lu mờ” và “kiểm soát” Quân đội nhân dân. Y đã lợi dụng, khoét sâu những bức xúc của nhân dân trước tình trạng một bộ phận cán bộ tham nhũng, tiêu cực; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… để tung ra những bài viết mang tính suy diễn, phiến diện một chiều, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng, cần phải được nghiêm trị.…

Read more