Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của Thiên Hạ Luận

Lợi dụng kết quả công tác phòng chống tham nhũng và công tác cán bộ của Việt Nam gần đây, trên diễn đàn phản động VOA tiếng Việt phát tán bài viết: “Bắt bao nhiêu, trong bao lâu thì hết cán bộ thoái hoá, biến chất?” của Thiên Hạ Luận. Với góc nhìn thiển cận và mưu đồ chống phá rõ ràng, y cho rằng: nhất quán chủ trương, công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam không hiệu quả, nguyên nhân là do Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền trong công tác cán bộ. Luận điệu này cho thấy, Thiên Hạ Luận không hiểu gì về quan điểm của Đảng ta trong phòng, chống tham nhũng và công tác cán bộ.

1. Đảng ta khẳng định, tham nhũng là: “quốc nạn”, là “giặc nội xâm”, phải lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vấn đề phòng, chống tham nhũng.…

Read more