Bác bỏ luận điệu sai trái và nguy hiểm của Minh Văn

Một trong những âm mưu thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động là tập hợp lực lượng, huấn luyện, đào tạo, xây dựng lực lượng chống đối, hình thành các hội nhóm tại Việt Nam, khi có thời cơ, thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”. Để thực hiện dã tâm, mưu đồ đen tối, gần đây trang “Hung-viet – Minh Văn viết: Một đất nước mà Hiến pháp quy định Công nhân là giai cấp lãnh đạo đất nước mà giới công nhân không có quyền xuống đường tuần hành kỷ niệm ngày 1/5 sao? Hay giai cấp Công Nhân Việt Nam ở vai trò lãnh đạo nên quên rằng mình xuất thân là công nhân?… Đây là luận điệu kích động, xuyên tạc hết sức nguy hiểm cần phải lên án và bác bỏ. Bởi:

1. Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là ngày lễ kỉ niệm của phong trào công nhân quốc tế là người lao động vào ngày 1/5 hàng năm.…

Read more