CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9, KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

Sau 03 ngày (từ 16-18/5/2024) làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại Hội nghị này, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Lợi dụng sự kiện này, trên các diễn đàn phản động xuất hiện nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc về chương trình làm việc, nội dung, kết quả của Hội nghị. Bài viết Trung ương 9: Bước ngoặt hay ngõ cụt? của Hoàng Trường là một điển hình. Với góc nhìn hạn hẹp và mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước, y cho rằng Hội nghị Trung ương 9 là cuộc “chạy ma-ra-tông” giữa các phe phái, là cuộc “đảo lại quân cờ” của Tổng bí thư… Những luận điệu xuyên tạc này đang tạo ra những luồng dư luận xấu, phá vỡ sự đồng thuận xã hội, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện những nội dung đã được Trung ương quyết nghị.…

Read more