KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM

Tự do báo chí ở Việt Nam được thể hiện nhất quán trong cương lĩnh, văn kiện, nghị quyết của Đảng, được hiến định trong Hiến pháp và cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật, trở thành nhân tố quan trọng, góp phần quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc sự thật này. Vừa qua, trên Facebook: Đài Á Châu tự do, RFA có bài viết: “Báo cáo 2024 của RSF: Việt Nam trong nhóm bảy nước “đội sổ” về tự do báo chí”, xếp Việt Nam đứng thứ 174/180 quốc gia về tự do báo chí năm 2024. Vì, ở Việt Nam báo chí bị đàn áp và các nhà báo tự do thường xuyên bị cầm tù. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn về tự do báo chí ở Việt Nam.…

Read more