BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM CỦA PHẠM TRẦN

Từ trước đến nay, các tổ chức, cá nhân có thâm thù với Việt Nam luôn tìm mọi cách xuyên tạc tình hình đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có việc thực thi quyền dân chủ của nhân dân. Bài viết “Có dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam không?” đăng trên “Doithoaionline” của Phạm Trần mới đây là một ví dụ.

Trong bài viết, Phạm Trần cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam mất quyền dân chủ trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, dân tộc, tôn giáo, báo chí… Song, thực tiễn ở Việt Nam lại cho thấy, quyền dân chủ của nhân dân được Đảng và Nhà nước bảo đảm thực thi và mở rộng, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực kể trên, cụ thể là:

Trên lĩnh vực chính trị, quyền dân chủ được Hiến định rõ trong các bản Hiến pháp: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân”.…

Read more