PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ Ý THỨC CHÍNH TRỊ CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM

Gần đây, có một số luận điệu xuyên tạc và thiếu khách quan về tình hình sinh viên Việt Nam, đặc biệt là về ý thức chính trị và khả năng phản biện của họ. Trên trang “thongluan-rdp” đăng tải nội dung “Vì sao sinh viên Việt Nam luôn cam chịu?” của đối tượng Mạc Văn Trang. Bài viết đưa ra những luận điệu lệch lạc, xuyên tạc, cho rằng sinh viên thiếu ý thức chính trị, cam chịu và im lặng trước những bất công trong xã hội. Đây là các quan điểm mang tính chất quy chụp, vô căn cứ và không phản ánh đúng bản chất của sinh viên Việt Nam.

Trước hết, cần phải khẳng định sinh viên Việt Nam luôn có ý thức chính trị mạnh mẽ và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội

Một số người cho rằng sinh viên Việt Nam thiếu ý thức chính trị và không tham gia vào các hoạt động xã hội.…

Read more