ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC LÀ HOÀN TOÀN DÚNG ĐẮN

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một “cuộc chiến” rất cam go với nhiều khó khăn, thử thách; các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng vấn đề này để bóp méo, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Gần đây trên trang “Baotiengdan”, bút danh Vượng Lưu có bài viết: “Tham nhũng và chống tham nhũng: “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!”, bài viết cho rằng: khi thấy Đảng Cộng sản Việt Nam sửa đổi hết nghị quyết này, đến ban hành nghị quyết khác nhưng tham nhũng vẫn hoàn tham nhũng”. Thực chất, đây là một luận điệu xuyên tạc, nhằm phủ nhận quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.

Thứ nhất, tham nhũng là những “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực, đã được Đảng ta nhận định và chỉ ra từ khi mới thành lập Đảng.…

Read more