ĐẤU TRANH PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC QUY ĐỊNH SỐ 144-QĐ/TW (NGÀY 9/5/2024) VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GIAI ĐOẠN MỚI

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới, trên trang, Doithoaionline.com, tác giả Phạm Trần có bài “5 điều răn của đảng csvn có dậy được ai”, Phạm Trần đã ra sức xuyên tạc, suy diễn, công kích chế độ, nhạo báng vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước hết, cần khẳng định những luận điệu trên là phản động, xảo trá, vu khống, hòng làm giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta. Đảng ta là đảng cầm quyền, trước yêu cầu mới ngày càng cao của công cuộc đổi mới, nếu Đảng không giữ vững bản chất cách mạng của mình, không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí và hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên.…

Read more