Đảng không đứng ngoài, đứng trên pháp luật

Thời gian gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội, các lực lượng thù địch, phản động đăng tài nhiều thông tin, bài viết cho rằng, “Đảng đứng ngoài, đứng trên pháp luật”, hòng xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài viết “Theo tôi thì đây là một cuộc “thanh lọc cần thiết”, với cái nhìn sai trái, lệch lạc, Quê Hương đã hồ đồ cho rằng, “đảng ở ngoài, đứng trên pháp luật”, “đảng viên là bất khả xâm phạm”… Đây là luận điệu sai trái, hòng xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, cần phải đấu tranh bác bỏ.

Thứ nhất, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Read more