Phỉ báng văn hóa, truyền thống dân tộc – Đúng là bọn ngu ngốc, cuồng điên

Ông Thảo xỉ nhục dân tộc mình như vậy thì không ai có thể nghe theo lời khuyên bảo của ông cả. Ông không đủ tư cách là một người Việt Nam mang dòng máu người Việt Nam để khuyên bảo người khác làm thế này hay thế khác, khi mà tâm hồn, lời nói và việc làm của ông đều đi ngược lại truyền thống, bản sắc và văn hóa con người Việt Nam. Read more

Kẻ tự nhận là loài chó trung thành?!

Con người có lý trí, có tình cảm, nếu chỉ biết trung thành mà không hiểu vì sao thì chỉ là một thứ “ngu trung”. Vậy mà vẫn có những kẻ hằn học vì chủ của anh ta bại trận dẫn đến diệt vong nên cắn càn, cắn bậy, hòng thỏa mãn cố vớt vát lại cái thây ma đã tan rữa 40 năm nay rồi. Read more

Nguyễn Văn Thạnh vừa ăn cướp vừa la làng

Anh Phương Nếu tự cho mình là người có “tri thức”, “thông kim bác cổ”, muốn đấu tranh để thực hiện quyền lực của nhân dân, Thạnh nên suy nghĩ cho kỹ, đừng ngụy biện chủ quan với mớ lý luận “lú lẫn” hòng lừa mỵ nhân dân, hãy tin rằng không ai nghe theo Thạnh đâu Read more

Không phải có đa đảng là có dân chủ

Anh Phương Trong bài “Nếu Việt Nam chuyển đổi qua chế độ dân chủ đa đảng, chính trường Việt Nam sẽ ra sao” đăng trên voatiengviet.com của tác giả Thiện Ý đã vẽ ra “một giả định, một tương lai sớm muộn” của nền dân chủ Việt Nam khi thực hiện chế độ đa đảng. Thực ra, đây là một “viễn cảnh” mà chỉ những người có ý đồ xuyên tạc, nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN mới có thể tưởng tượng được như vậy Read more

Sự thật không thể phủ nhận

Dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, không phải cứ có đa nguyên là có dân chủ. Dân chủ là quyền của nhân dân tự mình quyết định hoặc tham gia với nhà nước quyết định một số vấn đề có liên quan đến cuộc sống của mình. Dân chủ xã hội chủ nghĩa thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, bảo đảm cho nhân dân nắm và thực thi quyền lực. Quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa thành các chuẩn mực mang tính pháp quyền, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của Nhà nước cũng như các thiết chế chính trị khác, tạo nên chế độ dân chủ. Read more