LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC LỊCH SỬ CỦA PHAN NHẬT NAM

Xuyên tạc lịch sử “lật sử” là một trong những âm mưu, thủ đoạn chống phá thường xuyên của các thế lực thù địch. Trên trang Thongluan-rdp.com, Phan Nhật Nam đăng bài “Lịch sử tháng Tám, tháng Chín năm 1945 phải được viết lại”. Đọc nội dung bài viết cho thấy rõ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, mục đích kích động, chống phá của Y. Bởi vì, thực tế lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của dân tộc ta đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu sai trái đó:

Thứ nhất, ngày 09/3/1945, phát xít Nhật đảo chính hất cẳng Pháp, ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng đã quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa. Ngày 12/3/1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và dự báo “ba cơ hội tốt” sẽ giúp cho những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương chín muồi.…

Read more

VẪN CHIÊU TRÒ CŨ CỦA PHẠM ĐÌNH BÁ

Hằng năm, cứ chuẩn bị đến dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các thế lực thù địch, phản động lại tăng cường chống phá Đảng và Nhà nước ta. Mới đây, trên trang Baoquocdan.org Phạm Đình Bá đã đăng bài “Đừng gọi nó là bác”. Với những câu từ cắt ghép, lời lẽ thô tục, vu khống, Y cho rằng: “Cuộc chiến anh em tương tàn mà nó chủ trương và lãnh đạo trong gần 20 năm từ năm 1955 đến năm 1975 tàn hại khoảng 2 đến 4 triệu dân ta”. Những luận điệu của Phạm Đình Bá là hoàn toàn phản động và sai trái. Bởi vì:

Thứ nhất, như chúng ta đã biết, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước của nhân dân ta từ 1954 đến 1975 là sự tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, nhằm mục tiêu hoàn thành độc lập, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.…

Read more

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM

Trên trang “Facebook: Đài Á Châu tự do RFA” có bài viết “Báo nhà nước được tập huấn nhân quyền để bảo vệ đường lối của đảng”. Một số luận điểm trong bài viết cho rằng: “ở Việt Nam thì báo chí chỉ được phép nói một chiều”, “ở Việt Nam báo chí được xem như là công cụ của nhà cầm quyền, các cơ quan báo chí phải chịu sự kiểm soát của cơ quan tuyên giáo nên họ mất đi tính sáng tạo, phản biện vốn có”. Đây là những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về hoạt động báo chí ở Việt Nam, Bởi vì:

Thứ nhất, Luật Báo chí ở Việt Nam quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí; quyền tự do báo chí của công dân; trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA ĐỖ NGÀ

Chưa bao giờ các thế lực phản động, cơ hội chính trị từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng công kích, xuyên tạc trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong đó, chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một mũi nhọn chống phá. Trên Facebook: “Hội những người cầm bút can đảm Đỗ Ngà đã đăng tải bài viết “Sự cản trở của cái đuôi định hướng”. Trong nội dung bài viết, Đỗ Ngà cho rằng: “Cái gọi là Kinh tế Thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa về bản chất là sự can thiệp quá sâu của yếu tố nhà nước”. Đây là luận điệu xuyên tạc của y, bởi lẽ:

Thứ nhất, kinh tế thị trường không phải là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, cũng không có mô hình kinh tế thị trường chung cho tất cả các quốc gia, dân tộc.…

Read more