Bùi Tín càng ngày càng bội tín

Bùi Tín tuổi tác đã cao, thời gian sống xa tổ quốc đã dài, nên không những không thấy rõ sự đổi thay tốt đẹp của đất nước hàng ngày mà càng ngày Bùi Tín càng trở nên bội tín, thù địch chế độ, hại dân, hại nước khi ông ta vẫn cố tình lấy danh nghĩa vì dân chủ của nhân dân để xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam

Read more

Phá nhân sự Đại hội XII của Đảng – một hành động thù địch ghê tởm

Đại hội XII của Đảng là Đại hội “Đoàn kết – dân chủ- kỷ cương- đổi mới”, khẳng định quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Sự đồng lòng, nhất trí và tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là nguồn sức mạnh đã đưa Đại hội XII đến thành công rực rỡ như chúng ta đã thấy. Các âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm vào Đại hội XII đã hoàn toàn thất bại.

Read more

Cảnh giác với các hoạt động phá hoại mối quan hệ giữa Đảng với dân

Hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi hoạt động thù địch phá hoại mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong Đảng, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bảo vệ sự thành công Đại hội XII của Đảng

Read more
error: Content is protected !!