Nền văn hóa Việt Nam tiến bước cùng nhân loại

Gần đây bài viết “Nền văn hóa lạc loài” của Nguyễn Ngọc Già được phát tán rộng rãi trên nhiều diễn đàn phản động. Bài viết có nội dung xuyên tạc, phủ nhận đường lối đúng đắn và kết quả lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trên lĩnh vực văn hóa. Bởi vậy, cần đấu tranh và khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, bản sắc văn hóa Việt Nam được khẳng định và đang đồng hành cùng nhân loại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước thực hiện nhất quán chủ trương, chính sách xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết phát triển văn hóa với phát triển con người.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA PHÓNG VIÊN VIỆT NAM THỜI BÁO

Xuyên tạc chính sách tự do tôn giáo là thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch, nhằm chống phá cách Mạng nước ta. Điển hình như bài viết: “Nhà nước Việt Nam bách hại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” của Phóng viên Việt Nam thời báo đang được phát tán trên các diễn đàn phản động. Nội dung của bài viết thể hiện rõ mưu đồ lợi dụng Phật giáo để xuyên tạc thực tiễn tự do tôn giáo, làm cho một số tăng ni, phật tử, quần chúng nhân dân hiểu sai về chính sách tự do tôn giáo, tình hình hoạt động của Phật giáo ở Việt Nam, gây ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo.

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng, bảo đảm quyền bình đẳng, tự do về tôn giáo, nhưng kiên quyết xử lý những vi phạm pháp luật.

Read more

Chiến lược “Ngoại giao cây tre Việt Nam” là đúng đắn!

Vừa qua, trên trang “Voatiengviet”, Linh Đan đã đăng tải bài viết: “Việt Nam có thể đánh mất bạn bè và sự tín nhiệm với ngoại giao ‘cây tre’” bày tỏ những bàn luận về chiến lược “ngoại giao cây tre” của Việt Nam. Nội dung của bài viết đưa ra nhiều luận giải, đánh giá về lập trường, quan hệ quốc tế của Việt Nam trong chiến lược, đường lối đối ngoại, ngoại giao mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đang thực hiện. Bởi vậy, cần khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, “ngoại giao cây tre” là triết lý biểu tượng văn hóa của dân tộc Việt Nam vừa mềm dẻo, linh hoạt vừa khí phách hiên ngang. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mượn hình ảnh cây tre – một biểu tượng văn hóa rất mộc mạc, dung dị mà thân thuộc của người Việt Nam để gửi gắm thông điệp mang tính triết lý hết sức sâu sắc nhưng lại vô cùng gần gũi, thiết thực, đầy hào khí, giàu tính nhân văn, hòa hiếu, trọng lẽ phải, công lý và chính nghĩa của Việt Nam.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC “SÁCH” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG!

Lợi dụng việc tuyên truyền cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, RFA đã đăng tải bài viết: “Sách của ông Trọng & cuộc “đánh bóng” cuối đường đua!” trên trang Facebook: Đài Á Châu tự do với những nội dung xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh của Tổng Bí thư cũng như công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy, cần đấu tranh và khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, việc tuyên truyền sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự chuyển tải trực tiếp về đường lối, chủ trương của Đảng. Tuyên truyền có vai trò rất quan trọng đối với một chính Đảng cầm quyền. Nhiệm vụ thứ nhất của bất cứ một chính đảng nào có trọng trách đối với tương lai là thuyết phục cho đa số nhân dân thấy được sự đúng đắn của cương lĩnh và sách lược của mình.…

Read more

CHẾ ĐỘ MỘT ĐẢNG CẦM QUYỀN KHÔNG PHẢI LÀ MÔI TRƯỜNG CHO THAM NHŨNG PHÁT TRIỂN!

Phủ nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trên trang “rfavietnam”, RFA đã đăng tải bài viết: “Chế độ một đảng cầm quyền là “môi trường thuận lợi cho tham nhũng phát triển””. Nội dung của bài viết chứa đựng những luận điểm hỗn tạp với dẫn chứng cho rằng “độc đảng” là môi trường thuận lợi cho tham nhũng và muốn chống được tham nhũng thì cần phải có “chế độ dân chủ đa đảng”. Những luận điểm của RFA là không đúng! Cần đấu tranh và khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, tham nhũng là căn bệnh bẩm sinh của quyền lực, có ở mọi quốc gia, mọi chế độ chính trị. Lịch sử nhân loại đã cho thấy ở thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có tham nhũng và không thể xóa ngay tận gốc tham nhũng trong một thời gian ngắn.…

Read more

“Chuyện quốc phòng” không thể “thoáng suy tư”

Vừa qua, trên trang “Baoquocdan”, Lê Nguyễn đã đăng tải bài viết: “Thoáng suy tư về chuyện quốc phòng” với nội dung lợi dụng, bày đặt “chuyện quốc phòng” để xuyên tạc đường lối quốc phòng bảo vệ Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đang thực hiện. Bởi vậy, cần đấu tranh, khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, quan điểm, nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam đang thực hiện là đúng đắn! Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; bảo vệ đất nước, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy; sẵn sàng đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược nếu xảy ra. Với quan điểm đó, nhiệm vụ quốc phòng là: Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt.…

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC HÌNH ẢNH VÀ PHỦ NHẬN CÔNG LAO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC, NHÂN DÂN VIỆT NAM

Vừa qua, trên trang Facebook: Hội những người cầm bút can đảm, bút danh Trường Chinh đã đăng tải bài viết: “Hồ Chí Minh: người yêu nước hay một tên cơ hội?” với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh, hạ thấp công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy, cần khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, Hồ Chí Minh là một người yêu nước! Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, cũng là động lực tinh thần lớn nhất giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh chịu đựng và vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để chỉ rõ hướng đi, con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương về lòng yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường, đặt lên hàng đầu khí phách độc lập tự cường, hy sinh lợi ích cá nhân của mình vì lợi ích cho dân tộc.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHI LÝ VỀ NHÂN QUYỀN CỦA NGUYỄN NAM!

Lợi dụng nhân quyền là một “chiêu trò” đã cũ của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị để xuyên tạc, phủ nhận những thành quả đã đạt được trong việc thực thi các quyền con người cũng như tính ưu việt của chế độ chính trị, hạ thấp hình ảnh, uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mặc dù vấn đề này đã được Việt Nam chứng minh bằng thực tiễn bảo đảm đúng, phù hợp với công ước, điều ước quốc tế nhưng trên trang “Thongluan-rdp”, Nguyễn Nam đã cố tình “nhai lại” những luận điệu đó trong bài: “Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam trước giờ vẫn vậy”. Bởi vậy, cần bác bỏ và khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, không thể áp đặt nhân quyền theo khuôn mẫu của một quốc gia này đối với một quốc gia khác.

Read more

ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

Lợi dụng việc Đảng Cộng sản Việt Nam xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm tham nhũng, tiêu cực, các thế lực thù địch đã đăng tải nhiều bài viết với nội dung cố tình thổi phồng, bóp méo và phủ nhận những thành quả đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm bôi nhọ hình ảnh, hạ thấp uy tín của Đảng, Chính phủ Việt Nam và hướng lái dư luận xã hội theo suy diễn lệch lạc của chúng. Bởi vậy, cần đấu tranh và khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, quyết tâm và thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian qua.

Quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện ở mục tiêu, phương châm chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Read more

KHÔNG THỂ PHÁ VỠ QUẢN LÝ XÃ HỘI CỦA NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM

Lợi dụng việc Đảng, Nhà nước Việt Nam xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm luật pháp, trên trang Facebook: Đài Á Châu tự do, RFA đã đăng tải bài viết: “Đất nước sau song sắt”. Thực chất của bài viết vẫn là sự cố tình công kích, bình luận sai lệch hòng làm thay đổi bản chất, giá trị luật pháp và sự điều hành, quản lý xã hội của Nhà nước Việt Nam. Do đó, cần đấu tranh và khẳng định vấn đề như sau:

Thứ nhất, mọi quốc gia trên thế giới đều quản lý xã hội và xử lý các cá nhân phạm tội bằng pháp luật. Nhà nước xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, buộc tất cả mọi người trong xã hội đó có nghĩa vụ chấp hành, tuân thủ và nếu ai vi phạm thì phải chịu các biện pháp xử lý.…

Read more