Uy tín, vị thế của Đảng – sức sống của Cách mạng Việt Nam

Trong khó khăn, thử thách, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên kỳ tích chiến thắng giặc ngoại xâm, thì nay trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất định Đảng ta sẽ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lựoi Nghị quyết Đại hội XII, sẽ chiến thắng giặc nội xâm, sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đó là niềm tin có cơ sở khoa học vững chắc, là động lực thúc đẩy sự nghiệp cách mạng Việt Nam tiến lên.

Read more

Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng – bí quyết của mọi thắng lợi, thành công

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nói cách khác, cuộc cách mạng của giai cấp vô sản thành công hay thất bại, trước hết là phụ thuộc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Với cương lĩnh, đường lối và các nghị quyết của Đảng, mọi hoạt động của cách mạng diễn ra một cách thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả.

Read more
1384540total sites visits.