Bản lĩnh và niềm tin hội nhập quốc tế

Vận nước đang lên, nhưng khó khăn vẫn đang còn chồng chất, thời cơ và thuận lợi vẫn đang đan xen với nguy cơ, thách thức. Độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa vẫn là cái bất biến, là nguyên tắc, là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng nước ta. Trên nền cái bất biến đó, chúng ta kế thừa kinh nghiệm lịch sử của cha ông, của nhân loại để tạo ra cái vạn biến, đề ra sách lược mềm dẻo, các giải pháp tình thế linh hoạt cho các vấn đề mà cuộc sống, hội nhập đặt ra, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa. Read more

Thông tin xấu độc như bụi bẩn, khói đen trộn vào không khí

Âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động trong việc tung tin xấu độc trên không gian mạng, đài, sách báo là để hại ta; đó chỉ là ý muốn chủ quan, là biểu hiện rõ nhất sự hèn hạ, cay cú của chúng, còn việc chúng có thực hiện được âm mưu, thủ đoạn đó được hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, một người có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng sẽ không bao giờ mắc mưu địch Read more

Hãy nói “KHÔNG” với chiến lược “diễn biến hòa bình”

“Diễn biến hòa bình” là do Mỹ và các thế lực thù địch gây ra. Đó là ý muốn chủ quan của chúng, còn chúng có thực hiện được hay không lại hoàn toàn do chúng ta, phụ thuộc vào chúng ta. Phải có bản lĩnh và trí tuệ, phải có sự đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng thì chúng ta mới không mắc mưu “diễn biến hòa bình”. Thực tiễn đã chứng minh chúng ta đã và đang làm rất tốt việc ấy. Read more