Sắc nét, đậm độ và quyết liệt hơn nữa

Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là một nội dung đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp. Để phát huy tốt vai trò của cán bộ, chiến sĩ, nhất là vai trò của nhà báo, nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cần có sự nhận thức đúng đắn và sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ trung ương đến cơ sở; trực tiếp là hệ thống lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chuyên trách các cấp trong quân đội. Read more