Sắc nét, đậm độ và quyết liệt hơn nữa

Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là một nội dung đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp. Để phát huy tốt vai trò của cán bộ, chiến sĩ, nhất là vai trò của nhà báo, nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cần có sự nhận thức đúng đắn và sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ trung ương đến cơ sở; trực tiếp là hệ thống lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chuyên trách các cấp trong quân đội. Một trong những biện pháp cần tập trung thực hiện tốt là nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan về nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” và vai trò của các lực lượng chuyên trách ở các cơ quan, đơn vị trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”

Cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để các cấp lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chuyên trách có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” nói chung, nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong quân đội nói riêng.… Đọc tiếp

Read more
1941357total sites visits.