Đấu tranh với biểu hiện “coi thường lý luận, xa rời thực tiễn” trong các nhà trường quân đội hiện nay

Lý luận gắn với thực tiễn là nguyên tắc bất di bất dịch, phương châm hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”. Trong thực hiện nhiệm vụ ở các nhà trường quân đội, nếu lý luận không được vận dụng làm phương pháp cho hoạt động thực tiễn, thì không mang lại lợi ích cho cán bộ, đảng viên, quần chúng và không kích thích cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực bám sát thực tiễn để khái quát lý luận.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và quần chúng trong các nhà trường cơ bản nắm chắc lý luận, vận dụng lý luận đã biết, đã được học vào hoạt động thực tiễn một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh khác nhau.…

Read more

Vạch trần thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin

Phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng đã và đang được các thế lực thù địch lựa chọn và xác định là mũi nhọn tấn công và có sức “công phá” mạnh nhất vào thành trì cách mạng Việt Nam. Cuộc tấn công này của chúng diễn ra trên nhiều lĩnh vực, với các phương tiện, thủ đoạn khác nhau, nhất là trên môi trường không gian mạng.

Môi trường không gian mạng với ưu thế tốc độ lan truyền thông tin nhanh, diện thông tin rộng trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống của con người. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường được các thế lực thù địch, phản động tận dụng tối đa để gia tăng các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin – Bộ phận cấu thành quan trọng nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

BƯỚC NGOẶT HIỆN THỰC HÓA SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Đêm 24, rạng ngày 25 tháng 10, Cách mạng Tháng Mười Nga đã nổ ra và giành thắng lợi, tạo nên bước ngoặt hiện thực hóa sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Chế độ bóc lột của giai cấp địa chủ quý tộc và tư sản đã bị lật đổ, chính quyền cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân Nga đã được thiết lập, ước mơ, nguyện vọng hàng trăm năm của quần chúng lao động về một chế độ xã hội không còn áp bức, bóc lột, bất công đã trở thành hiện thực ở nước Nga Xô viết.

Trước khi Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra, hiện thực hóa lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động là mục tiêu trực tiếp, trước mắt, giữ vị trí quan trọng hàng đầu nhằm tạo tiền đề, điều kiện để hiện thực hóa những mục tiêu tiếp theo của lý tưởng cộng sản.…

Read more

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hai mặt không tách rời của cùng một mục tiêu: Giữ vững niềm tin khoa học, tiếp tục đổi mới sáng tạo, bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết, phải luận chứng và khẳng định bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin, của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sự đúng đắn, sáng tạo của đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó bác bỏ luận điệu của các thế lực thù địch cho rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin là lỗi thời, là phá sản, là đã cáo chung cùng với sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh là “bản sao” của chủ nghĩa Mác – Lênin.…

Read more

Thành tựu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân của Việt Nam là không thể phủ nhận

Xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng, nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn đề cập đến chăm lo đời sống nhân dân. Với Người, dân đói, dân rét, dân ốm đau, dân không được học hành là Đảng và Chính phủ có lỗi. Do đó, Người chủ trương đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vừa kháng chiến vừa kiến quốc.

Theo Người, xóa đói giảm nghèo là: Làm cho người nghèo thì đủ ăn. Người đủ ăn thì khá giàu. Người giàu thì giàu thêm. Và muốn xóa đói giảm nghèo phải toàn dân đoàn kết phát huy tinh thần nhân ái, giá trị truyền thống của dân tộc “lá lành đùm lá rách”; mọi thành viên trong xã hội không ngừng phấn đấu vươn lên vượt qua cửa ải đói nghèo.…

Read more

Những thành tựu trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam là thực tế không thể xuyên tạc, phủ nhận

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách an sinh xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đảng ta khẳng định, hệ thống an sinh xã hội phải đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thế hệ… bảo đảm bền vững, công bằng; Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có công và giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia.…

Read more

Không thể phủ nhận những thành công trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam

Tham nhũng, tiêu cực là một hiện tượng xã hội khách quan, xảy ra ở mọi chế độ xã hội. Đây cũng là thứ giặc nội xâm tàn phá sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, suy giảm uy tín lãnh đạo của Đảng, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Do đó, ở mọi thời kỳ cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn quyết tâm triệt tiêu vấn nạn này.

Ngay khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những cảnh cáo về nguy cơ tha hóa của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người đã lên án những biểu hiện của sự tha hóa quyền lực nhà nước trong không ít cán bộ, đảng viên có chức, có quyền. Người coi tham ô, lãng phí và quan liêu là kẻ thù nguy hiểm của cách mạng. Theo Người, ba căn bệnh này có liên hệ chặt chẽ với nhau, nó ẩn náu kín đáo trong mỗi con người, nó chống phá từ bên trong nội bộ của tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ địch bên ngoài chống phá ta.…

Read more

Không thể phủ nhận giá trị của Tác phẩm “Đường cách mệnh”

Tác phẩm “Đường cách mệnh” được Đảng, Nhà nước ta công nhận là bảo vật quốc gia và một trong những di sản tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm ra đời cách đây đã 95 năm (năm 1927), nhưng vượt qua thời gian, Tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tác phẩm “Đường cách mệnh” với hệ thống các nội dung quan trọng về lý luận cách mạng, mục đích, tiêu chuẩn của người cách mạng, sự cần thiết của đảng chính trị, lực lượng và phương pháp cách mạng… đã trở thành kim chỉ nam, trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và thổi “luồng gió mới” vào phong trào cách mạng Việt Nam; đồng thời là sự chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, lý luận và tổ chức cho sự Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cách mạng nước ta thực hiện thành công độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam chủ nghĩa xã hội.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại Việt Nam

Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; vừa hợp tác vừa đấu tranh; kiên trì về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, “dĩ bất biến ứng vạn biến”; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế là  nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định nguyên tắc nền tảng và tư tưởng chỉ đạo của đối ngoại Việt Nam, đó là: Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; ý chí tự lực, tự cường và nội lực là quyết định, cơ bản, lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng; kết hợp chặt chẽ giữa các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh để tạo thế chân kiềng vững chắc, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, huy động nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước; giữ gìn, kế thừa và phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam kết hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện và thống nhất của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước đối với đối ngoại và hội nhập quốc tế.…

Read more

Cảnh giác với những thủ đoạn chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch

Hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chúng triệt để lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, các sự kiện trọng đại của đất nước, các vấn đề được dư luận quan tâm, đặc biệt là những khó khăn về kinh tế – xã hội đất nước do ảnh hưởng của các đợt bùng phát dịch Covid-19 để tăng cường chống phá chế độ ta; bôi nhọ, xuyên tạc lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phủ nhận những thành quả trong công tác phòng, chống Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Chúng thường dùng các thủ đoạn sao chép, cắt dán hình ảnh, thông tin sai lệch, thất thiệt, gây nghi hoặc cho người đọc; xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu, báo cáo; duy trì đài phát thanh, truyền hình tiếng Việt, sử dụng các máy chủ đặt ở nước ngoài, tổ chức nhiều cuộc hội thảo xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.…

Read more