Bôi xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh là những kẻ bất nhân, bất nghĩa

Ngày 20/9/2017, trên mạng xã hội (Danlambao) có đưa ra cái gọi là “Khoác áo nào cũng cá mè một lứa của Phạm Trần. Đọc bài viết, chúng tôi thấy Phạm Trần đích thực là kẻ người bất nhân, bất nghĩa. Với thủ đoạn xảo quyệt, thay vì phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực diện, Phạm Trần lại thông qua việc phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng luận điệu vu khống, xuyên tạc trắng trợn.

Read more

Âm mưu chống Đảng của Phạm Trần

Những luận điệu mà Phạm Trần đưa ra là sai sự thật, cố tình xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là tìm mọi cách để phủ nhận Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng. Vì vậy, chúng ta phải cảnh giác, tỉnh táo để nhận diện và đấu tranh kiên quyết với những luận điệu sai trái trên./.

Read more

Không thể xuyên tạc kết quả chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Có thể khẳng định rằng, chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thành công rất tốt đẹp cả về chính trị, kinh tế, ngoại giao và an ninh, quốc phòng; kết quả chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đó là minh chứng sát thực nhất để bác bỏ hoàn toàn các luận điệu xuyên tạc, suy diễn chủ quan của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Read more

Sự hiểu biết thiển cận của Ngô Minh

Những quan điểm đòi “mở rộng dân chủ” mà Ngô Minh đề cập trong bài viết hoàn toàn không đúng với thực tế ở Việt Nam, đó là những luận điệu bóp méo sự thật, là sự vu khống, là “trở lực” chính cho việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam. Những luận điệu đưa ra là bịa đặt, là mưu đồ xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta đối với Nhà nước và xã hội, hòng xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái” nền dân chủ nước ta sang dân chủ khác, dân chủ phi xã hội chủ nghĩa Read more

Kẻ đội lốt trí thức nhưng đạo đức “lùn”, ăn theo, nói leo

Việc đưa ra các khẩu hiệu của Nguyễn Mạnh Tuấn trên trang mạng xã hội chỉ là trò lừa bịp, dối trá, phi khoa học và phản động về chính trị. Do đó, mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, miễn dịch trước các thông tin sai trái và đấu tranh phản bác bỏ lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, ra sức phấn đấu xây dựng nước ta giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Read more

Đừng nhiễm độc, loạn chí bởi cái xấu xa trên không gian mạng

Cuộc đấu tranh nhằm chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay bản thân tự nó đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần được nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn. Để chủ động đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, cần tăng cường quản lý của Nhà nước và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động chống phá của thế lực thù địch trên không gian mạng, và đồng thời chủ động vạch trần tính chất phản động, xuyên tạc của các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Read more

Lợi dụng vấn đề “bảo vệ môi trường”, bọn phản động lên đường chống phá Quốc hội

Chúng ta cần tỉnh táo, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực chống đối, nêu cao cảnh giác trước những thông tin bịa đặt trên mạng truyền thông để không mắc mưu, vô tình tiếp tay cho kẻ xấu lợi dụng sự cố môi trường để truyên truyền, kích động gây rối, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Read more

Rõ ràng họ chống phá bầu cử Quốc hội

Thành công của Cuộc bầu cử sẽ tạo cơ sở vững chắc để nhân dân ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời đó sẽ là minh chứng thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam, chống phá Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Read more

Những vấn đề mới về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Những phát triển mới về lý luận xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng là kết quả của đổi mới tư duy và tổng kết thực tiễn từ quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước nhiều năm qua. Read more