Luận điệu xằng bậy “Bầu cử là sân chơi độc diễn của Đảng” không lừa được ai

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 lần này đặt lên hàng đầu vấn đề quyền lực và quyền lợi của nhân dân, là sự tiếp tục thành tựu của cách mạng và là sự phát huy bản chất tốt đẹp của chế độ dân chủ ở nước ta. Tiến trình bầu cử tuân thủ một quy trình chặt chẽ, dân chủ, bình đẳng, khách quan, với tinh thần thượng tôn pháp luật. Mỗi khâu trong tiến trình đó, các tổ chức và cá nhân có liên quan phải hoàn thành trách nhiệm theo luật định. Quyền ứng cử, bầu cử được quy định rõ ràng trong Hiến pháp, pháp luật và luôn được tôn trọng. Việc ứng cử, đề cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện một cách chặt chẽ theo Quy chế bầu cử, tiêu chí về phẩm chất, năng lực của đại biểu, được tiến hành dân chủ từ cơ sở thông qua các hội nghị cử tri, hội nghị hiệp thương.… Đọc tiếp

Read more

“Sao lại gọi là quyền ảo”?

Chẳng có gì là lạ, cứ vào dịp kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, chúng ta lại thấy các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài kết hợp với nhau đẩy mạnh các hoạt động chống đối, những “cái loa” hoạt động hết công suất, ra rả xuyên tạc, kích động, gây rối, chống phá cách mạng nước ta. Hiện nay, trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, thì các thế lực thù địch lại tung lên internet và mạng xã hội những luận điệu hết sức phản động. Chúng rêu rao rằng, trong chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, quyền bầu cử, ứng cử chỉ là “quyền ảo”, vì bầu cử ở Việt Nam chỉ là “dân chủ hình thức”, “dân chủ trình diễn”, chứ không thực chất!… Đọc tiếp

Read more
1927283total sites visits.