Cần chữa trị bệnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay

Hiện nay có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã mắc bệnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau, và ngày càng nghiêm trọng. Đảng ta chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên diễn ra từ chỗ trước đây chỉ có ở không ít hoặc “một bộ phận” thì hiện nay đã và đang diễn ra ở “một bộ phận không nhỏ”, diễn ra ở “những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp”.… Đọc tiếp

Read more

Tự phê bình và phê bình – liều thuốc hay để chữa trị bệnh suy thoái

Đường lối và tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là hai vấn đề cực kỳ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Theo đó, có thể sẽ có hai nguy cơ lớn nhất đối với một đảng cầm quyền: Một là, sai lầm về đường lối; hai là, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nhận thức rõ điều này, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn và bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn dân thực hiện đường lối, nhiệm vụ cách mạng.… Đọc tiếp

Read more

Tăng sức đề kháng cho cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, khi bàn về quyết toán ngân sách 2014, một số đại biểu Quốc hội đã có kiến sâu sắc về sự cần thiết phải tăng sức đề kháng cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Bởi lẽ, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa, hội nhập quốc tế, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước với quy mô ngày càng lớn, việc đầu tư cho công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với một khối lượng vật chất, tiền của rất lớn. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý được Đảng, Nhà nước giao trọng trách lớn, nắm giữ khối lượng tài sản, nguồn vốn lớn của tập thể, của Nhà nước.… Đọc tiếp

Read more
1944818total sites visits.