PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ Ý THỨC CHÍNH TRỊ CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM

Gần đây, có một số luận điệu xuyên tạc và thiếu khách quan về tình hình sinh viên Việt Nam, đặc biệt là về ý thức chính trị và khả năng phản biện của họ. Trên trang “thongluan-rdp” đăng tải nội dung “Vì sao sinh viên Việt Nam luôn cam chịu?” của đối tượng Mạc Văn Trang. Bài viết đưa ra những luận điệu lệch lạc, xuyên tạc, cho rằng sinh viên thiếu ý thức chính trị, cam chịu và im lặng trước những bất công trong xã hội. Đây là các quan điểm mang tính chất quy chụp, vô căn cứ và không phản ánh đúng bản chất của sinh viên Việt Nam.

Trước hết, cần phải khẳng định sinh viên Việt Nam luôn có ý thức chính trị mạnh mẽ và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội

Một số người cho rằng sinh viên Việt Nam thiếu ý thức chính trị và không tham gia vào các hoạt động xã hội.…

Read more

CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ VỀ XÂY DỰNG Ý THỨC XÃ HỘI MỚI Ở VIỆT NAM

Ý thức xã hội là một bộ phận quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc. Tuy nhiên, mượn cớ “quan tâm”, “phản biện” nhiều kẻ cơ hội, thù địch đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và lợi ích của nhân dân ta. Chúng thường xuyên tung những bài viết xuyên tạc về chủ trương, chính sách của Đảng, đơn cử như bài viết “Đảng Cộng sản Việt Nam có ý thức xã hội gì ?” của đối tượng Phạm Trần đăng tại trên trang thongluan-rdp.org. Bài viết đã xuyên tạc, phủ nhận tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta. Chẳng hạn như: “chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh không thể cấu thành “ý thức xã hội mới” cho Việt Nam, chúng là xiềng xích kéo dân tộc và đất nước xuống tận đáy của tụt hậu và thua kém”… Phải khẳng định rằng, những kẻ ở bên kia bán cầu không ngừng tung ra những bài viết xuyên tạc về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam lại không có kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, đặc biệt là những kiến thức cơ bản về học thuyết Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.…

Read more

Cảnh giác với âm mưu xuyên tạc chính sách kinh tế tại Việt Nam

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được Đảng ta xác định là mô hình tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Mượn cớ “ sự quan tâm”, “phản biện xã hội” nhiều kẻ cơ hội, thù địch đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Chúng thường xuyên tạc về tình hình kinh tế ở Việt Nam, bài viết “Thành quả của chính sách “Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa” của Nguyễn Văn Chử đăng trên “doithoaionline” gần đây cho thấy sự trơ trẽn, lố bịch của một kẻ thù địch với giọng điệu hằn học, thù địch, chống phá nước nhà. Bbài viết đã xuyên tạc trắng trợn nền kinh tế tại Việt Nam như “tài nguyên quốc gia qua chính sách công hữu đã bị cạn kiệt”, “tham nhũng, bất công xã hội đầy rẫy và khủng khiếp”… Qua đó, cho thấy tính chất nguy hiểm trong âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.…

Read more

Vạch trần thủ đoạn xuyên tạc Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024

Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Đây là văn bản luật lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; tác động sâu, rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Dự án luật đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị rất kỹ lưỡng, trách nhiệm, công phu qua nhiều vòng, nhiều bước; được thảo luận, cho ý kiến tại 4 kỳ họp Quốc hội, 2 Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 6 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; được chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và trên 12 triệu lượt ý kiến của nhân dân.…

Read more

Phản bác luận điệu vu khống Việt Nam của các thế lực phản động núp bóng tổ chức phi chính phủ

Gần 50 năm đất nước thống nhất, các tổ chức phản động người Việt lưu vong tại nước ngoài chưa bao giờ ngừng chống phá công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam. Sau năm 1975 đến nay, nhiều tổ chức phản động lưu vong tại nước ngoài câu kết với các thế lực phản động quốc tế nhằm thực hiện mưu đồ phục quốc. Chúng lấy danh nghĩa các “tổ chức phi chính phủ” viết tắt là “NGO” để tiến hành xây dựng lực lượng, xâm nhập phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Các thế lực phản động vẫn liên tục chống phá, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, sự hội nhập quốc tế của Việt Nam, ra sức chống phá công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, do hoàn cảnh xuất thân và do nhiều yếu tố chủ quan, khách quan khác, trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn có những tổ chức phản động, ra sức chống phá Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của quốc gia dân tộc.…

Read more

PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trong lịch sử nhân loại, hiếm có học thuyết, tư tưởng nào mà trong suốt quá trình hình thành và phát triển lại chịu nhiều sự đả kích, xuyên tạc, bóp méo của các thế lực thù địch như chủ nghĩa Mác – Lênin. Hành trình gần hai thế kỷ kể từ khi C.Mác, Ph.Ăngghen đặt nền móng đầu tiên tại Đức, V.I.Lênin kế tục và phát triển tại Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam, cho đến nay, chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn là nền tảng tư tưởng vững chắc của các Đảng Cộng sản cầm quyền, trong đó có Việt Nam.

Vừa qua, trên trang “thongluan-rdp” có đăng tải nội dung “Văn hóa Marx – Lenin độc tài và lừa đảo còn kìm kẹp dân tộc ta bao lâu nữa” của đối tượng Âu Dương Thệ với những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, cho rằng “văn hóa Mác – Lênin rủ ngủ, làm ngu dân”; đồng thời tôn vinh cái gọi là “văn hóa chính trị dân chủ đa nguyên”.…

Read more

Phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ quyền biển , đảo của Việt Nam

Thời gian gần đây, một số cá nhân, tổ chức chống đối, cơ hội chính trị đang lợi dụng thông tin về cuộc hải chiến Hoàng Sa để tung ra những luận điệu sai lệch nhằm “lật sử”, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam là điều không thể chấp nhận. Điển hình là bài viết “50 năm Hải chiến Hoàng Sa: Ai sẽ cùng hẹn “năm sau đến Hoàng Sa”? của đối tượng Tuấn Khánh trên trang “bbctiengviet”. Với những lời lẽ xuyên tạc, ngụy biện cố tình tung hô, thổi phồng công lao của chế độ ngụy quyền VNCH, Tuấn Khánh cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hèn nhát không dám bảo vệ Hoàng Sa, đồng thời làm sai lệch mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc. Song, sự thật là:

1. Những tư tưởng, đường lối, chính sách, văn kiện, chiến lược, kế hoạch… phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước ta từ trước đến nay đều khẳng định rất rõ ràng, biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; lợi ích quốc gia trên biển là vấn đề trọng yếu, thường xuyên và lâu dài của Việt Nam.…

Read more

Phản bác luận điệu kêu gọi “Tự do dân chủ” ở Việt Nam

Phan Văn Lợi là một thành viên kì cựu của “khối 8406” (một tổ chức quy tụ những kẻ dân chủ giả cầy, trong đó có những kẻ đã phải quỳ gối trước công lý, pháp luật như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân…). Suốt thời gian vừa qua, Lợi thường xuyên có những hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước. Mới đây, trên một số trang mạng xã hội, Phan Văn Lợi đăng tải bài viết “cảm nghĩ nhân lễ Giáng sinh 2023” với những lời lẽ sai trái của kẻ luôn mang dã tâm phản quốc, khoác trên mình chức sắc tôn giáo. Lợi xuyên tạc rằng “… những kẻ nắm quyền chính trị giánh lấy hầu hết mọi tự do để bắt toàn dân phải làm nô lệ…”; “… chế độ cai trị mất hẳn tính người và tình người”; “công lý đang bị coi thường, lãng quên, thậm trí bị trấn áp, tiêu diệt”…

Là một linh mục lẽ ra phải rao giảng lời hay ý đẹp theo thánh kinh, kính Chúa, yêu nước thì Lợi lại rao giảng cho con chiên theo hướng tà giáo, phản đạo, phản quốc.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU KÊU GỌI “TỰ DO DÂN CHỦ” Ở VIỆT NAM

Sau 37 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thúc đẩy, bảo vệ quyền con người. Xã hội ngày càng văn mình thì ngày càng đề cao quyền con người, bao gồm cả quyền chính trị, quyền dân sự, quyền xã hội như là trung tâm, động lực và mục tiêu của phát triển. Vì vậy, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là vấn đề quan trọng, là nội dung cơ bản của bất kỳ một bản hiến pháp nào trên thế giới. Tuy nhiên, cùng với việc cố tình phủ nhận thành tựu, kết quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được, các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị ở trong nước và ở nước ngoài không ngừng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt, trong đó “dân chủ, nhân quyền” là chiêu bài mà các đối tượng vẫn thường dùng để lợi dụng kích động, gây rối, phá hoại, gây mất ổn định chính trị – xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.…

Read more

VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI SINH VIÊN VIỆT NAM

Lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh chống thói hư tật xấu, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên; nhằm cung cấp hệ thống tri thức, lý luận khoa học và quan điểm, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng để xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và mục tiêu, lý tưởng cho các lực lượng cách mạng. Song, với mưu đồ chính trị đen tối, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, đưa ra nhiều quan điểm, luận điệu nhằm phê phán, bác bỏ, phủ nhận vai trò của chủ nghĩa xã hội và vai trò của việc học tập lý luận chính trị. Mới đây, trên trang “doithoaionline”, đối tượng Phạm Trần đã đăng tải nội dung “Sinh viên, đảng viên chán Mác – Ngán Bác”, trong đó đã bóp méo, xuyên tạc vai trò của việc học tập lý luận chính trị; cho rằng giới trẻ đã “thờ ơ với sinh hoạt đảng và không muốn học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”… Bài viết trên là hoàn toàn sai trái về lý luận và thực tiễn, để có cái nhìn đúng đắn về học tập lý luận chính trị ở Việt Nam, đòi hỏi cần làm rõ sự thật và đấu tranh phản bác kịp thời.…

Read more