Luận điệu xuyên tạc của “tiến sĩ phản động” Bùi Quang Vơm

Là những người dân Việt Nam yêu nước, chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu và thủ đoạn hoạt động thâm độc của bè lũ phản động lợi dụng dân chủ, tuyên truyền chống Đảng, chống Nhà nước như Bùi Quang Vơm; đồng thời tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương giải quyết tranh chấp biển Đông của Đảng và Nhà nước, đóng góp thiết thực vào công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Read more

Kẻ xuyên tạc quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân – Có mắt như mù, có đầu là “củ chuối”

Bên cạnh việc nhận thức đúng về “quyền”, mỗi công dân Việt Nam phải nhận thức đúng về “nghĩa vụ” đối với đất nước. Bởi với mỗi con người, trong mọi hoạt động xã hội thì lợi ích, hưởng thụ bao giờ cũng đi liền với lao động, cống hiến. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Điều đó có nghĩa, công dân có “quyền” bầu cử, đồng thời phải thực hiện “nghĩa vụ” bầu cử.

Read more

Chống phá bầu cử Quốc hội – những luận điệu cũ nát

Để cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp, mỗi người dân Việt Nam cần nâng cao nhận thức chính trị, thể hiện trách nhiệm công dân với vận mệnh quốc gia dân tộc bằng những việc làm cụ thể. Đồng thời, nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn xuyên tạc, gây rối, hòng phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị./.

Read more

Quan điểm Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân – một động lực quan trọng của nền kinh tế

Nhất quán, phát triển quan điểm phát triển kinh tế tư nhân lâu dài trong suốt thời kỳ quá độ, để tiếp tục khuyến khích và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế tư nhân, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã xác định nhiều chủ trương, quan điểm mới về kinh tế tư nhân.

Read more

Nguyễn Trung – Một thành viên của bè lũ “sâu mọt” hại dân, phá Đảng

Nguyễn Trung chỉ là một “thành viên” trong bè lũ “sâu mọt”, đang ngày đêm cố công “tiếp sức” cho các thế lực thù địch ngoại bang, cản trở con đường phát triển đi lên của dân tộc Việt Nam, để đổi lấy những mưu cầu chính trị cá nhân thấp hèn. Chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đầu tranh, loại trừ những loài “sâu mọt” đó.

Read more

Những điều có thật ở Việt Nam, nhưng Nguyên Thạch “giả vờ” như không biết

Đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội phát triển mới. Trên con đường ấy, chúng ta còn bị “vướng chân” bởi “đám bùn đen” của đám “vô sỉ”, “bán nước hại dân”. Nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đi theo con đường chân lý thời đại, dân tộc Việt Nam vẫn vững bước trên con đường CNXH, bỏ lại sau lưng bè lũ “tội đồ”, “phản quốc” như Nguyên Thạch

Read more

Nhà “dân chủ” Trần Minh Khôi lo bò trắng răng

Chúng ta không cần đến một cuộc “cải cách” theo ý muốn của những “nhà dân chủ” bám gót ngoại bang như Trần Minh Khôi. Bởi, đường lối đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta lãnh đạo đã thể hiện sự cải cách sâu sắc, triệt để, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Read more

Bệnh hoang tưởng của Nguyên Anh và sự khốn cùng của loài thú dại

Mới đây, Nguyên Anh đưa ra bài viết “Tự do tư tưởng”, muốn “luận bàn” về quyền “tự do tư tưởng” ở Việt Nam. Bài viết không chỉ thể hiện sự “thiểu năng” trong nhận thức, mà còn bộc lộ rõ mưu đồ chính trị xấu xa, hèn hạ của tên bồi bút bán nước, hại dân.

Read more

Giấc mơ của những kẻ “thiểu năng”, bán nước, hại dân

“Giấc mơ” mà “nhà dân chủ” Song Chi vẽ ra cho Việt Nam từ sự kiện Tổng tuyển cử của Myanmar, tựu chung là sự bịa đặt, xuyên tạc, nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn thay đổi “quỹ đạo” chính trị của Việt Nam, cản trở bước phát triển của dân tộc Việt Nam.

Read more

“Góp ý” vào Văn kiện Đại hội Đảng: Bùi Tín – tên phản quốc thêm trăm ngàn lần gây tội ác

Ngày 15/9/2015, toàn văn các Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến. Nhân cơ hội này, Bùi Tín lại giở trò chống phá, cho rằng việc xin ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng: “chỉ là hình thức mỵ dân”, chỉ như “nước đổ đầu vịt””

Read more
error: Content is protected !!