Liên minh công – nông – trí thức là một tất yếu khách quan

Thời gian gần đây JB Nguyễn Hữu Vinh viết tại trang “Rfavietnam”: “Chấn hưng văn hóa hay mở cửa cho tham nhũng văn hóa?”. Thông qua bài viết Y đã cố tình xuyên tạc khối liên minh công – nông – trí thức, khi lu loa rằng “đưa giai cấp công nhân được gọi là tiên tiến, giai cấp bần cố nông liên minh lên lãnh đạo xã hội, thực chất là phá vỡ hoàn toàn quy luật kinh tế xã hội và tiêu diệt những mầm mống tinh hoa của nền kinh tế đất nước”.

Luận bàn về vấn đề này, chỉ rõ cho Nguyễn Hữu Vinh biết rằng: Cả về mặt lý luận và thực tiễn đều cho thấy, liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức luôn là vấn đề có tính chiến lược của cách mạng Việt Nam, kể cả trong cách mạng dân tộc, dân chủ cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Phê phán luận điệu sai trái của Trần Văn Thành

Kể từ khi ra đời và trong suốt tiến trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta; dưới sự lãnh đạo của Đảng, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay”. Vậy mà Trần Văn Thành cố tình đổi trắng thay đen đưa ra luận điệu sai trái, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.…

Read more

Âu Dương Thệ cố gắng hiểu câu “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”

Một trong những chiều trò nham hiểm của của các thế lực phản động là tung ra những thông tin sai sự thật nhằm gây ra sự mơ hồ và hoài nghi của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Điển hình, tại trang “Doithoaionline”, bài viết gần đây của Âu Dương Thệ đưa ra luận điệu “Nhận định và dự đoán về tương lai Đảng Cộng sản VN – sau hơn nửa thế kỉ theo dõi và nghiên cứu các mục tiêu, hành động và kết quả của những người cầm đầu chế độ độc tài cai trị CSVN”. Đọc bài viết của Y thấy rõ những mưu đồ đen tối như:

Thứ nhất, Y cho rằng, “họ hứa hẹn thề thốt đổi mới, nhưng trước sau vẫn là chế độ độc đảng”.…

Read more

Vạch trần luận điệu xuyên tạc, phản động của Đào Tăng Dực

Vừa qua, trên trang “Quyenduocbiet” Đào Tăng Dực có viết bài “Tương quan giữa Hiến Pháp và luật pháp trong một Chế độ pháp trị nghiêm chỉnh”. Thông qua bài viết Y đã bịa đặt, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng và Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đào Tăng Dực cho rằng “tất cả những điều khoản của HP 2013 đi ngược với công bằng, lẽ phải và những quy luật nền tảng của một bản hiến pháp dân chủ nghiêm chỉnh” và Đảng đã “thi hành các chính sách độc tài đảng trị với sự đồng thuận của đội ngũ đảng viên”. Phải khẳng định, đây là luận điệu đặt điều, bịa đặt của Đào Tăng Dực, bởi lẽ:

Hiến pháp với tính chất là văn bản pháp luật chủ đạo của mỗi quốc gia, hiến pháp hợp thức hóa về mặt pháp lý quyền lực nhà nước.…

Read more

Cát Tường: Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe

Một trong những chiều trò phản động của các thế lực thù địch là gây ra sự mơ hồ và hoài nghi của người dân về chủ trương, đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam. Điển hình, tại trang “Doithoaionline”, Cát Tường tung ra luận điệu “Việt Nam vẫn loay hoay xây dựng thể chế nhà nước”. Đọc bài viết của Y thấy rõ mưu đồ đen tối như:

Thứ nhất, Y cho rằng “Đây là lần đầu tiên Trung ương Đảng có nghị quyết xác định rõ các đặc trưng nội hàm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”.

Nhân dân Việt Nam đều biết, chỉ có Cát Tường cố tình không biết. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam được Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1994) đề cập và nêu khá cụ thể, toàn diện những quan điểm nguyên tắc, nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam.…

Read more

Jackhammer Nguyễn lớn tiếng vu khống nghiệp đoàn ở Việt Nam

Một trong những chiều trò nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động là gây ra sự mơ hồ và hoài nghi của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Điển hình, tại trang “Baotiengdan, bài viết gần đây của Jackhammer Nguyễn tung ra luận điệu “Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam và sự bôi bác cộng sản”. Đọc bài viết của Y thấy rõ những mưu đồ đen tối như:

Thứ nhất, Y cho rằng “các đảng cộng sản cầm quyền đều có các tổ chức gọi là “công đoàn”, nhưng chỉ là những tổ chức quan liêu, cánh tay nối dài của giới cầm quyền độc tài, chứ không đại diện gì cho quyền lợi công nhân cả.

Nhân dân Việt Nam đều biết, chỉ có Jackhammer Nguyễn cố tình không biết, tại Điều 10, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 ghi rõ: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyên, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.…

Read more

Vạch trần luận điệu xuyên tạc, phản động của Phạm Trần

Vừa qua, Phạm Trần viết trên trang “Doithoaionline. Com”: “các thế lực thù địch của CSVN là ai ?”. Thông qua bài viết Y đã lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, bóp méo sự thật, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế, đi ngược lại lợi ích chính đáng của Nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Thứ nhất, Phạm Trần lu loa “quyền con người” không được Việt Nam tôn trọng nên mới có đấu tranh từ phía nhân dân, đứng đầu là giới đòi dân chủ, nhân quyền, giới tri thức trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Quyền con người được hiểu là những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm người chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự được phép và sự tự do cơ bản của con người.…

Read more

Nguyễn Quang Dy: “Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe”

Một trong những chiêu trò nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động là gây ra sự mơ hồ và hoài nghi của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Điển hình, trên trang “Vietstudies. com, Nguyễn Quang Dy đã tán phát bài viết “thay đổi tư duy và hệ quy chiếu để phát triển”. Trong đó chứa đựng những mưu đồ đen tối của y:

Thứ nhất, Y cho rằng, Việt Nam đã đổi mới “vòng một” thành công từ năm 1986, chuyển đổi nền kinh tế “tập trung” (centralized) và “bao cấp” (subsidized) thành kinh tế thị trường, nhưng còn bất cấp vì vẫn giữ cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nay động lực đổi mới đã hết đà, cần đổi mới “vòng hai”, không chỉ về kinh tế mà còn về thể chế chính trị.…

Read more

Vạch trần luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Hữu Vĩnh quanh việc làm căn cước công dân gắn chíp điện tử

Căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ tùy thân của công dân, có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm, đem lại tính linh hoạt khi cần bổ sung hoặc sửa đổi thông tin. Dữ liệu ở căn cước công dân gắn chip có thể được truy cập ngay lập tức mà không bị phụ thuộc vào kết nối mạng thông qua các thiết bị cho phép đọc thông tin trên chíp và xác thực danh tính được thực hiện ngay.

Tuy nhiên, trên trang Bureau CTM Media- Á Châu J.B Nguyễn Hữu Vĩnh đã hướng lái, “bẻ cong” vấn đề bảo đảm an ninh con người mà Đảng, Nhà nước ta đang tập trung triển khai và thực hiện. Bằng những ngôn từ cực đoan, chống đối, cố tình tung ra thông tin tiêu cực như:

Thứ nhất, “thuận tiện ở đâu chưa biết, chỉ khổ người dân lại đôn đóa xin Công an xác nhận rằng “tôi là tôi” khi đi làm thủ tục liên quan đến nhân thân của mình, vì loại mới không xác định có đúng người cũ đã liên hệ trước đây hay không”.…

Read more

Sự phi lý, trơ trẽn và vô căn cứ của Trần Hùng

Tham nhũng là một vấn nạn ở nhiều quốc gia và nền kinh tế trên thế giới. Khi nói về tham nhũng, V.I. Lênin từng khẳng định: “tham nhũng gắn bó hữu cơ với sự tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước và quyền lực công…”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu là “giặc ngoại xâm” bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, không thể lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng để xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, đi ngược con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ, và dân tộc Việt Nam ta đã lựa chọn như bài viết trên thongluan-rdp.org của Trần Hùng cho rằng:

Thứ nhất, Trần Hùng đã thể hiện rõ sự thân thù, chống phá Đảng khi đưa ra nhận định “Văn hóa Đảng Cộng sản là văn hóa tham nhũng”.…

Read more