Dân tộc độc lập thì tôn giáo mới có tự do

Để thực hiện tốt các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, trước tiên cần phân biệt rõ hoạt động tôn giáo và những kẻ lợi dụng hoạt động tôn giáo kích động chống Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đối với tôn giáo chân chính, Đảng và Nhà nước tôn trọng niềm tin, tự do hoạt động tuân thủ pháp luật, còn đối với các hoạt động tôn giáo bất chính, phản nước, hại dân cần phải được trừng trị, những hoạt động mê tín dị đoan cần phải được loại bỏ.

Read more

Lại chiêu trò “mượn gió bẻ măng”

Âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch vô cùng thâm độc, dễ làm cho quần chúng nhân dân dao động, mất cảnh giác. Vì vậy, chúng ta phải đoàn kết, nâng cao tình thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, nhìn nhận rõ bản chất, nhận diện đúng sự thật của vấn đề, không để các thế lực thù địch có cơ hội tuyên truyền, xuyên tạc, lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

Read more

Trò lố của tên hề Nguyễn Quang Duy

Những kẻ đi ngược với lợi ích quốc gia, dân tộc, những kẻ đi ngược với xu thế phát triển của lịch sử sẽ bị lịch sử nhấn chìm. Những tên hề đó hãy thôi ngay những trò lố bịch, kệch cỡm để nhìn cho rõ sự thật của đất nước Việt Nam tươi đẹp hôm nay. Hãy làm người yêu nước chân chính!

Read more

Đằng sau âm mưu, thủ đoạn độc ác

Đôi điều nhắn nhủ cho những kẻ đang lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam, hãy nghiên cứu kỹ lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, sẽ thấu hiểu như thế nào là nhân quyền, là đạo lý, là lẽ phải, từ đó sống đúng với lương tâm, trách nhiệm của một công dân chân chính; nhìn nhận đúng những thành tựu to lớn mà Đảng, nhân dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Read more